Szanowni mieszkańcy Rudy Śląskiej!

Pragniemy poinformować o powstającej monografii transportu szynowego w Rudzie Śląskiej.
Owa publikacja tworzona jest z dużym zaangażowaniem wielu osób i instytucji.

Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami o tematyce kolejowo - przemysłowej.
Być może posiadają Państwo w swoich zbiorach stare fotografie - pocztówki – rysunki,
materiał video z wizerunkiem kolei, elementów przemysłu lub tramwajów w naszym mieście,
kroniki zakładowe - albumy, plany - schematy bocznic i stacji lub też wiedzę dotyczącą tych że zagadnień.

Jeśli mieli Państwo również możliwość pracować na kolei lub w zakładach posiadających bocznice w Rudzie Śląskiej,
i opisywane tutaj zagadnienia nie są Wam obce bądź też
znają Państwo kogoś kto może dysponować taka wiedzą,
prosimy o kontakt i szczerze zapraszamy do współpracy.

Poniżej przedstawiamy zarys tematyczny poszukiwanych materiałów.
TRANSPORT SZYNOWY:


Poszukiwane materiały i informacje dotyczące transportu szynowego:

A) obecni i byli pracownicy (przekaz ustny lub pisemny):
- organizacja pracy na stacjach kolejowych - praca manewrowa, praca na nastawniach kolejowych i posterunkach, ekspedycja,
kasy biletowe, policja kolejowa, obsługa poszczególnych bocznic zakładowych
- wpływ rozwoju i stopniowej likwidacji ruchu kolejowego, stacji kolejowych i dworców, na społeczność lokalną (kiedyś i dziś)
- wiedza dot. poniższych zagadnień
- inne wiadomości dot kolei
B) regulaminy techniczne stacji kolejowych użytku publicznego, przemysłowych (piaskowych) i wąskotorowych
C) wszelkie fotografie, pocztówki, ryciny i inne ilustracje (na których jest choć fragment kolei, budownictwa kolejowego lub tramwajów)
D) plany powierzchni terenów stacyjnych i schematy układów torowych
E) przetaczanie wagonów i wykonywania manewrów
F) urządzenia do załadunku wagonów, ważenia, rozładunku, ekspedycje kolejowe
G) tabor kolejowy ,torowiska, sygnalizacje, nastawnie i posterunki (urządzenia SRK), parowozownie, dworce kolejowe i przystanki,
obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, przepusty), przejazdy kolejowe strzeżone i niestrzeżone
H) historie powstania stacji i linii kolejowych o różnym prześwicie i przeznaczeniu w Rudzie Śląskiej (uzupełnienie)
I) transport materiałów pomiędzy stacjami a zakładami i na samych stacjach
J) inwestycje, projekty niezrealizowane, likwidacje, remonty i przebudowy układów torowych na stacjach
K) statystyki taborowe
L) kradzieże, dewastacja - na szlakach i stacjach (infrastruktura, tabor i przewożone ładunki) – zabezpieczenia dawniej i dziś
M) rozkłady jazdy ( kolejowe - książkowe, fotografie ściennych w budynku dworca, fotografie lub skany dawnych tramwajowych)
N) stare bilety kartonikowe (kolej), stare legitymacje i uprawnienia kolejowe


Kolej :

- KRR – Kolej Ruchu Regionalnego lub Kolejowy Ruch Regionalny (szybka kolej regionalna na Śląsku pomiędzy
Pyskowicami a Dąbrową Górniczą – projekt niezrealizowany, pomimo bardzo zaawansowanych prac w terenie)

- Stacja Ruda Śląska
- Stacja Ruda Chebzie
- Stacja Ruda Południowa
- Stacja Ruda Wschodnia
- Stacja Ruda Kochłowice
- Stacja Ruda Wirek
- Stacja Ruda Bielszowice
- Przystanek osobowy Orzegów
- Przystanek osobowy Halemba
- Przystanek osobowy Nowy Wirek
- Stacja Wirek Nowowiejski (w miejscu obecnego targowiska)
- podg. Kuźnica
- Posterunek Osłonny Pokój

Kolej piaskowa - Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (PMP-PW):

- Stacja Klara + most zsypowy przy Szybie Klara
- Stacja Paweł + most zsypowy przy Szybie Zachodnim
- podg.Chebzie + Zwałowisko Chebzie
- most zsypowy przy szybie Maria
- Posterunek Osłonny Pokój
- podg.Wanda
- most zsypowy przy Szybie Lech
- most zsypowy przy Szybie Północnym
- Stacja Maciej + most zsypowy przy Szybie Maciej
- most zsypowy przy Szybie VII Kop. Polska
- most zsypowy przy Szybie Wschodnim
- most zsypowy przy Szybie VI Kop. Śląsk
- most zsypowy przy Szybie Piaskowy III
- podg. Karol
- otwór zsypowy przy Szybie Sobiesław
- most zsypowy Kop. Nowy Wirek i Halemba przy linii PKP na „ Mrowczej Górce”
- most zsypowy Czarny LAS i Czesław (projekty niezrealizowane – tylko informacje)
- WNTK na pograniczu Bielszowic i Pawłowa
- most zsypowy przy Szybie Pawłów

...na szlaku...tabor...infrastruktura...rozkłady jazdy...obiekty inżynierskie...wydarzenia (remonty i likwidacje, wypadki, statystyki)


Kolej wąskotorowa 785mm:

- Stacja Paweł Wąsk.
- Stacja Ruda Wschodnia Wąsk.
- Stacja Ruda Południowa Wąsk.
- Stacja Orzegów Wąsk.
- Stacja Wirek Nowowiejski Wąsk.

...na szlaku...tabor...infrastruktura...obiekty inżynierskie...wydarzenia(remonty i likwidacje, wypadki, statystyki)

Inne koleje tymczasowe:

- budowa starego osiedla w Rudzie Śląskiej
- budowa ośrodka sportowego w Orzegowie – rekultywacja terenów po górniczych

...na szlaku...tabor...infrastruktura

Tramwaje (Ruda Śląska):

- tabor
- relacje
- układy torowe (wąskotorowe i z prześwitem obecnym), mijanki tramwajowe (byłe i obecne)
- remonty i likwidacje
- planowane inwestycje
- sygnalizacje zajętości toru
- stare rozkłady jazdy
- przystanki tramwajowe
- statystyki
- wypadki
- przebudowa torowiska w dzielnicy Wirek (lata 60/70te XX w.)
- budowa pętli tramwajowej w Chebziu (połowa lat 70tych XX w.)
- zagrożenia dla ruchu samochodowego
PRZEMYSŁ:
kolej, transport, architektura


Poszukiwane materiały i informacje dotyczące poniższych zakładów:

A) obecni i byli pracownicy (przekaz ustny lub pisemny):
- praca manewrowa na bocznicy, praca na nastawniach zakładowych; urządzenia do przetaczania wagonów, załadunku, ważenia i rozładunku;
- kolej wąskotorowa (place drzewa, zwałowiska, wyrobiska, piaskownie, huta-wielki piec-hałda, cegielnie, PEC Ciepłownia Podlas)
- wiedza dot. poniższych zagadnień
- inne wiadomości dot przemysłu
B) regulaminy techniczne bocznic zakładowych
C) wszelkie fotografie, pocztówki, ryciny i inne ilustracje (na których jest choć fragment kolei, przemysłu lub tramwajów)
D) plany powierzchni i schematy układów torowych poniższych zakładów
E) przetaczanie wagonów i wykonywania manewrów (kołowroty, linociągi, wózki przetokowe, przesuwnice wagonowe,
górka rozrządowa - kop.Śląsk)
F) urządzenia do załadunku wagonów, ważenia, rozładunku ( suwnice, wywrotnice, wagi, taśmociągi i inne)
G) zakładowy tabor kolejowy ,torowiska, sygnalizacje, nastawnie, parowozownie i inne obiekty
H) historie powstania
wybranych zakładów (uzupełnienie)
I) transport materiałów pomiędzy zakładami i na samych zakładach (kolej, samochody, taśmociągi, koleje linowe)
J) inwestycje, projekty niezrealizowane, likwidacje, remonty i przebudowy na zakładach
K) urządzenie skipowe – załadunek, rozładunek na powierzchni (teoria i rysunki)
L)
wpływ rozwoju i stopniowej likwidacji zakładów przemysłowych na społeczność lokalną (kiedyś i dziś)
M) statystyki taborowe


Kopalnie oraz podległe im szyby:

- kopalnia Karol (Gotthard)
- kopalnia Paweł (Paulus)
- kopalnia Nowy Wirek (Hugo-Zwang)
- kopalnia Bielszowice
- kopalnia Halemba (Godulla)
- kopalnia Śląsk
- kopalnia Wanda Lech (Lithandra + Hillebrand)
- kopalnia Pokój (Friedensgrube)
- kopalnia Błogosławieństwo Boże (Gottessegen)
- kopalnia Wawel (Wolfgang + Brandenburg)
Inne starsze.
- zwałowiska kamienia (hałdy)Huty:

- Huta Pokój (H - historia zakładu 1990 - 2013)
- Huta Rozamunda
- Huta Godula
- Huta Berta
- Huta Morgenroth
- Huta Gute-Hoffnung
- Huta Hugona
- Huta Miłości (Liebe-Hoffnung)
- Huta Antonina (Antonienhutte)
Inne starsze.
- zwałowiska odpadów po hutniczych (hałdy)

Koksownie:

- Koksownia Orzegów
- Koksownia Walenty
- Koksownia PokójBudownictwo:

- FA-DOM Fabryka Domów Ruda Południowa,
- FA-DOM Panewniki
- FA-DOM Bielszowice (WNTK)
- Cegielnia Ruda
- Cegielnia Badura
- Cegielnia Polska
- Cegielnia Chebzie
- Cegielnia „przy wjeździe do stacji Ruda Wschodnia od strony Chebzia”
Inne starsze.

Przemysłowe Koleje Linowe - napowietrzne:

- kop. Błogosławieństwo Boże – Szyb Artur
- koksownia Pokój – huta Pokój
- kop. Wawel – koksownia Walenty
- kop. Walenty-Wawel (szyb Franciszek) – huta Pokój
- kop. Walenty-Wawel (szyb Franciszek) – koksownia Walenty
- kop. Otylia – kop.Hillebrand
- kop. Hillebrand – kop. Hugo-Zwang
- Fabryka Porcelany Bykowina – wyrobisko/zwałowisko
Inne planowane.

Przyzakładowe kopalnie piasku:

- piaskownia Borowa Wieś
- piaskownia Nowy Bytom (rejon obecnego basenu miejskiego)
- piaskownia kopalni Wawel
- piaskownia kopalni Gotthard
Inne.

Inne Zakłady z koleją na swoim terenie:

- Fabryka Porcelany Bykowina
- Tartak w Chebziu
Inne.
KONTAKT:

Krzysztof Granda
Skrytka Pocztowa nr. 203
41-800 Zabrze

Telefon: 731 761 164
E-mail:
ksiazka.rudaslaska@gmail.com
www.ksiazka-rudaslaska.pl

W przypadku udostępnienia nam jakichkolwiek materiałów,
każdy z nich zostanie zwrócony właścicielowi.

Dziękujemy za wszelką pomoc!


Prosimy również o kontakt osoby, które mają możliwość wykonania fotografii w miejscu zamieszkania (np. z okna, z dachu),w pracy a nawet z paralotni/motolotni czyli ogólnie mówiąc ze znacznej wysokości na obiekty o tematyce przemysłowej, kolejowej, tramwajowej
oraz miejskiej zabudowy.